Laser Refrigeration by an Ytterbium-Doped NaYF4 Microspinner

Laser refrigerationLaser Refrigeration by an Ytterbium-Doped NaYF4 Microspinner

Ortiz-Rivero, E; Prorok, K; Martin, IR et ál..

Small 17, 2103122 (Sep 2021)